Ägardirektiv

I Örebro kommuns övergripande strategier och budget för 2024 specificeras Örebrokompaniets verksamhet och ekonomi likt följande:

  • Örebrokompaniet ska varumärkesbygga och lyfta fram Örebros attraktionsvärden gentemot inflyttning, etablering, kompetensförsörjning och turism. Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet och andra aktörer som Örebro universitet och Region Örebro län.
  • Örebrokompaniet ska fortsätta med att utveckla befintliga och värva nya evenemang och möten. Bolaget ska verka för att tillsammans med annan arrangör arrangera evenemang som förstärker stadens varumärke. Bolaget ska fokusera på evenemang som är tillgängliga för alla Örebroare samt verka för fler attraktiva evenemang utanför stadskärnan.
  • Örebrokompaniet ska fortsätta utveckla samarbetet med externa finansiärer såsom andra offentliga aktörer, föreningsliv och det privata näringslivet i syfte att tillsammans hitta gemensamma målsättningar och bli mer kostnadseffektiva.
  • Örebrokompaniet ska utveckla arbetet med det samlade platsvarumärket Örebro.
  • Örebrokompaniet har i uppdrag att tillgängliggöra Örebro slott för invånare och besökare, bland annat genom att bedriva visningsverksamhet och vidareuthyrning av lokaler i samarbete med externa parter.
  • Förhandla avtal om marknadsföringsstöd med Örebros elitidrottslag.
  • Örebrokompaniet ska minst redovisa ett nollresultat.